Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er nøglen til at forstå barnet bedst, og det giver muligheden for se hele vejen rundt om barnet og inddrage alle perspektiver. Når samarbejdet fungerer, kommer det barnets trivsel, udvikling og læring til gode. Derfor er der meget fokus på, at der er tæt og konstruktiv dialog mellem Børnehuset Lillebo og forældre.

AULA anvendes som den primære kommunikationskanal. Ved sygdom eller andet fravær sendes en sms til stuen. Hver 14. dag vil der sendes en aktivitetsplan ud på AULA. Derudover vil vi dokumentere aktiviteterne via AULA i form af billeder og tekst, hvor I kan få et indblik i de små og store øjeblikke i Børnehuset Lillebo. Det giver ligeledes et godt udgangspunkt for den daglige snak med børnene om, hvad de har lavet. For barnet skabes der en følelse af sammenhæng mellem hjemmet og Børnehuset Lillebo.

Hjemmemiljøet har afgørende betydning for barnets udvikling. Hvis der er behov for støtte og guidning i denne forbindelse er alle forældre mere end velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt at få skabt en god, ærlig samt konstruktiv dialog, der er med til at styrke det gode samarbejde.

Forældresamtaler

Vi mener, at alle samtaler skaber mulighed for et godt og konstruktivt samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældre. Et samarbejde der bygger på gensidig tillid og respekt. Vi lægger stor vægt på hverdagssamtalerne omkring oplevelser i forhold til barnet, hvilket er med til at bevare en tæt kontakt og god relation til hjemmet, samt skabe sammenhæng mellem institution og hjem. Der inviteres til forældresamtaler efter behov.

Vuggestue

Ved opstart i vuggestuen afholdes den første samtale i hjemmet i samarbejde med den tilknyttede sundhedsplejerske. Der afholdes samtaler efter behov. Forældre er altid velkommen til at tage fat i personalet, hvis der behov for en samtale omkring sit barn.

I overgangen fra vuggestue til børnehave afholdes en overleveringssamtale mellem personalet fra vuggestuen og børnehaven.

Børnehave

Ved opstart i børnehaven inviteres I til en rundvisning, hvor vi drøfter hvordan den første tid kommer til at forløbe. Efter opstart afholdes der en tremåneders-samtale om, hvordan indkøringen er gået. Herefter afholdes der forældresamtaler en gang om året. Derudover afholdes der samtaler ved behov, som forældre er man altid velkommen til at tage fat i personalet hvis man har brug for en samtale om sit barn.

Bestyrelse

I Børnehuset Lillebo har vi en forældrebestyrelse. Bestyrelsen er med til planlægningen af de forskellige sociale arrangementer, samt har indsigt i økonomi og pædagogisk retning. Der afholdes valg og generalforsamling hvert år i september. Referater fra bestyrelsesmøderne, bliver lagt på aula til orientering. Bestyrelsen er alle forældres talerør, og som forældrerepræsentant repræsentere man den samlede forældregruppe.
Hvis I har spørgsmål eller vil vide mere, er I meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformanden, Marieke Sandvad på telefon 60 73 79 98.