Børnehave

Børnehuset Lillebos børnehaveteam består af tre stuer Elverne, Skovnisserne og Troldene.

Alle tre stuer er aldersintegreret, hvilket betyder, at børnegrupperne er blandet i alderen 3-6 år. På de aldersintegrerede stuer vil der ske en spejling, hvor de ældste børn bliver rollemodeller for de yngre. De ældste børn, som mestrer opgaven, får ansvar for at guide og hjælpe nystartede børn, eller andre som måtte have brug for en hjælpende hånd.

På tværs af stuerne bliver der dannet tre grupper med afsæt i nærmeste udviklingszone, hvor der laves pædagogiske aktiviteter ud fra de nye styrkede læreplaner, eksempelvis med fokus på sprog, natur, eller lign. Der arbejdes særligt skoleforberedende med førskolegruppen på tværs af stuerne. Der vil også være fokus på det skoleforberedende på primærstuerne. I aktivitetsgrupperne vil der være genkendelig voksne fra primærstuerne.

Formålet med de aldersdelte grupper er blandt andet at sikre, at børnene får skabt relationer til dem de skal gå i skole sammen med, samt fastholde de gode relationer som børnene har fået skabt i vuggestuen.

Ud over ovenstående skal strukturen være med til at understøtte sammenhængskraft og fleksibilitet hos personalet i Børnehuset Lillebo. Da børnetallet er svingende hen over året, giver det også en mere ligelig fordeling af børn på stuerne.

Børnehaven arbejder som et team og på tværs af stuerne. I barnets dagligdag betyder det, at til trods for barnet har sin base på en stue, er der fokus på at skabe et trygt og kendt miljø i hele børnehaven og til alle medarbejderne. Dette er med til at skabe en tryg ramme, der sikre det bedste udviklingspotentiale for det enkelte barn.

En del af vores kerneopgave er at skabe trygge rammer for alle børns leg, læring og udvikling. Derfor har vi i hverdagen blik for at skabe aktiviteter, der er målrettet aldersgruppen og som styrker fællesskaber på tværs af stuerne.

Start i børnehaven
Indkøring er en vigtig del i forhold til at få skabt trygge rammer for barnet. Hvis det er muligt, afsæt derfor god tid til barnets indkøring. Der laves aftaler ud fra det enkeltes barns parathed og tempo. Der er meget fokus på at give barnet en god og tryg indkøring, hvorfor vi også arbejder på tværs i forhold til indkøring fra vuggestue til børnehave.

Dagsrytme børnehave

6:30-8:00 - Godmorgen. Der er morgenmad indtil 7:30. Børnene samles på en stue.

8:00-9:30 - Børnene er på primærstuen - aktiviteter sættes i gang.

9:30-11:00 - Pædagogiske aktiviteter.

11:00-12:00 - Samling og spisning.

12:00-14:00 - Udeaktiviteter på legepladsen/sovebørn.

14:00-14:30 - Frugt på stuerne (samtale eller historielæsning).

14:30-16:00 aktivitet på stuen (low arousal).

16:00 – 17/16 - Fri leg inden eller udenfor. Kl. 16:00 samles hele huset i vuggestuen.